Obchodní podmínky

Obchodní společnosti Klášterní pivovar Porta Coeli, a.s.
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu
umístěného na internetové adrese eshop.vorkloster.cz

 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UPOZORNĚNÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti: 
  Klášterní pivovar Porta Coeli, a.s. 
  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 783 se sídlem Pivovarská 1002, 666 02 Předklášteří
  IČO: 06461832
  DIČ: CZ06461832
  ID DS: xanrvrs
  Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
  Číslo účtu: 2001794796/2010
  E-mail: objednavky@vorkloster.cz
  (dále jen „prodávající“)
  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 2. Internetový obchod (dále také jen „e-shop“) je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.vorkloster.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 3. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží. Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny v nabídce internetového obchodu prodávajícího.
 4. Kupující je zákazníkem internetového obchodu prodávajícího.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání sjednaná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 9. Každý, kdo navštíví internetový obchod prodávajícího, je povinen se při jeho používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito obchodními podmínkami, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího. K návštěvě e-shopu a otevření jeho prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí před otevřením prezentace e-shopu kliknutím na políčko „vstoupit“, které se vždy zobrazí před otevřením prezentace e-shopu s upozorněním na požadavek dovršení věku 18 let a s odkazem na tyto VOP.
 10. Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

 

II. 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a/nebo z obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • kupujícím – tj. jméno a příjmení kupujícího, popř. firma a sídlo kupujícího včetně identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, adresa, kam má být zboží dodáno, případně fakturační adresa, pokud se liší od adresy dodání, telefonický kontakt a emailový kontakt,
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje (v části „Rekapitulace objednávky“), které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Zákazník odesláním (zadáním) objednávky v e-shopu potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím bude mimo jiné obsahovat internetový odkaz na aktuální (platné a účinné) znění VOP umístěné v prezentaci e-shopu včetně upozornění, že fyzické osobě, u níž se ukáže, že nedovršila věku 18 let v době uzavření kupní smlouvy, nebude zboží předáno a ze strany prodávajícího dojde k odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn neuzavřít kupní smlouvu, existují-li důvodné pochybnosti o identitě kupujícího.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží/služby na webovém rozhraní obchodu, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informován telefonicky anebo emailem. Chyba v písemně nebo ústně podané informaci nezavazuje prodávajícího tehdy, je-li běžnému spotřebiteli zřejmá vzhledem k obsahu obchodních podmínek prodávajícího a v kontextu s ostatními informacemi podávanými prodávajícím.
 9. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 10. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím za předpokladu, že kupující uhradí prodávajícímu celou kupní cenu.
 11. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 12. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.
 13. K vybranému zboží nabízenému prodávajícím mohou být prodávajícím zdarma nabízeny dárky (dále jen „dárky k objednávce“). K různým produktům jsou nabízeny různé dárky zpravidla podle hodnoty objednávky kupujícího. Kupující má na výběr právě ty dárky, které jsou pro jeho objednávku poskytovány. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nedostupnosti vybraného dárku dodat kupujícímu dárek jiný v přibližně stejné hodnotě. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.
 14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

IV.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena zboží je stanovena na webovém rozhraní obchodu prodávajícího, není-li písemně mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta cena jiná. Ceny uvedené nezahrnují balné ani dopravné. Balné a dopravné, pokud není výslovně uvedeno jinak, jdou k tíži kupujícího. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti či bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Pivovarská 1002, 666 02 Předklášteří;
  • v hotovosti při převzetí objednávky (po realizaci rozvozu) v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně platební kartou při převzetí objednávky (po realizaci rozvozu) v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2001794796/2010, vedený u peněžního ústavu Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
 3. Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (balné, dopravné) ve smluvené výši.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 7 tohoto článku ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 5. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

V.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jež tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pivovarportacoeli.cz.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že při doručování zboží obsahujícího alkoholické nápoje kupující neprokáže, že dovršil 18 let, čímž dojde k porušení podmínek stanovených těmito VOP a ujednání kupní smlouvy.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku IV odst. 1 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle článku IV. odst. 1 těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího – spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího – spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím – spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím – spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující – spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu – spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Kupující – spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu – spotřebiteli kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je prodávající povinen prokázat. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 6. Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

VI.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • dodáním na adresu určenou kupujícím objednávce nebo
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího, přičemž volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Dodáním na adresu určenou kupujícím se rozumí dodání prostřednictvím zaměstnance prodávajícího nebo jiné pověřené osoby (dále jen „rozvozce“) formou tzv. rozvozu (dále také jen „rozvoz“), který se realizuje v okruhu nejvýše 15 km od provozovny prodávajícího, pokud nebude mezi prodávajícím a kupujícím výslovně sjednáno jinak.
 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Při převzetí zboží při rozvozu je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit rozvozci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od rozvozce převzít.
 7. Termín dodání zboží se odvíjí od kupujícím zvoleného způsobu platby a způsobu dodání zboží. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události nebo jiné závažné provozní důvody a také v případě, že kupujícím objednané zboží nebude skladem. O případné delší dodací lhůtě či zrušení objednávky ze strany prodávajícího bude kupující neprodleně informován emailem nebo telefonicky.
 8. Rozvozce předá zboží kupujícímu toliko za předpokladu, že kupující prokáže dovršení věku 18 let předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti. V opačném případě zboží nebude předáno a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

 

VII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v článku IV. odst. 2 a 3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 7. Odpovědnost za vady zboží/služeb prodávaných prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, čehož důkazem je daňový doklad – faktura.
 8. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek prodávajícího, a právním řádem platným v České republice.

 

VIII.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pivovarportacoeli.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Prodávající tímto v souladu s článkem 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), informuje kupujícího o existenci platformy pro řešení spotřebitelských sporů on-line, kterou může kupující využít v případě sporu s prodávajícím, a která je dostupná na internetové adrese:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CSEvropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

IX.

OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Všechny informace, které v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy kupující prodávajícímu poskytne, jsou důvěrné a prodávající s nimi tak bude zacházet.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů lze nalézt v Podmínkách ochrany osobních údajů ZDE.

 

X.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

 1. Správce z prohlížeče kupujícího přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používá tzv. cookies a/nebo pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat IP adresu kupujícího; jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda přístroj kupujícího disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features); jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení; stát a časové pásmo; dříve navštívené webové stránky; informace o krocích kupujícího na webových stránkách Správce, jako například klikání, nákupy a označené preference; a čas přístupu a referenční adresy URL.
 2. Cookies a pixelové tagy Správce používá ke sledování toho, jak kupující nebo zákazníci používají webové stránky, ke zjištění preferencí zákazníků Správce. Cookies a pixelové tagy rovněž Správce používá k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem webové stránky dále zlepšovat.
 3. Na webových stránkách Správce jsou využívány tři kategorie souborů cookies:
  • Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
  • Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies umožňují Správci zlepšovat funkcionalitu jeho webových stránek tím, že sleduje jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na požadavky kupujícího a umožňují Správci zapamatovat si volby kupujícího vybrané pro dané stránky. Pokud tyto cookies kupující odmítne přijmout, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.
  • Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit kupujícího se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z webových stránek prodávajícho. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu zájmům kupujícho, a to na webových stránkách kupujícího i mimo ně. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro kupujícího nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, kupující na sociálních médiích sdílel obsah.
 4. Prostřednictvím webových stránek kupujícího mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z internetového prohlížeče kupujícího a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

 

XI.

AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Veškerý obsah webových stránek je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím Správce, popřípadě jeho poskytovatelů licence.
 2. Kupující není oprávněn užívat webové stránky nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Správce. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu webových stránek ze strany kupujících.
 3. Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na webových stránkách je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Správce jsou zakázány.

 

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 3 let a není přístupná jiným osobám.
 5. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.
 7. Kontaktní údaje prodávajícího:
  Adresa pro doručování: Klášterní pivovar Porta Coeli, a.s., Pivovarská 1002, 666 02 Předklášteří
  Adresa elektronické pošty: objednavky@vorkloster.cz

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. 3. 2020.

 

Příloha 1: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Vaše jméno a příjmení

Vaše adresa

Váš telefon a e-mail

 

Klášterní pivovar Porta Coeli, a.s.

Pivovarská 1002,

666 02 Předklášteří

 

 V ………………… dne ………

 

Věc: odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku.

 

Dobrý den,

dne…………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu eshop.vorkloster.cz uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží ………………… Zboží jsem převzal dne ………… ……………………… Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu.

Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit.

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny, ve výši ………………,- Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ……………………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 S pozdravem

 

..............................................

(podpis)