PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „obecné nařízení“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 4 bod 7 obecného nařízení je:

 

Klášterní pivovar Porta Coeli, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 783

se sídlem Pivovarská 1002, 666 02 Předklášteří

IČO: 06461832

ID DS: xanrvrs

E-mail: info@pivovarportacoeli.cz

(dále jen: „správce“).

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“).

 

II.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu kupující, jakožto subjekt údajů, poskytne v souvislosti s objednávkami zboží Správce a pro účely vedení uživatelského účtu. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které kupující sdělí Správci při vyplňování objednávky zboží, jako je jméno a příjmení, kontaktní a/nebo doručovací adresa a/nebo fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, a dále údaje, které Správce získá od kupujícího tím, že kupující používá služby Správce, tj. zejména IP adresa, případně jiný online identifikátor.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

III.

DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje kupujícího jsou Správcem zpracovávány na základě souhlasu uděleného kupujícím (zejména zpracování za účelem přímého marketingu), na základě oprávněného zájmu Správce či pro splnění smlouvy uzavřené mezi Správcem a kupujícím, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné, případně plnění povinností vyplývající pro Správce ze zákona.
 2. Osobní údaje kupujícího jsou Správcem zpracovávány za účelem poskytnutí zboží nebo služeb Správce, o které kupující projevil zájem, případně k zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb Správce, přičemž odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést zasláním emailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@pivovarportacoeli.cz.
 3. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího po celou dobu trvání smluvního vztahu a následně na základě souhlasu uděleného kupujícím po dobu dalších 3 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany kupujícího odvolán.
 4. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, resp. pro splnění všech povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi Správcem a kupujícím či z obecně závazných právních předpisů musí Správce zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu.
 5. Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@pivovarportacoeli.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje Správcem na základě souhlasu kupujícího, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
 6. Kupující má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, právo osobní údaje opravit či doplnit, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech, právo požadovat přenesení údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo být v určitých případech informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech a další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení.
 7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích.

 

IV.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce disponuje takovým technickým a organizačním zabezpečením osobních údajů kupujícího, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům či k jejich jinému zneužití.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

V.

ZPRACOVATELÉ/ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracováním osobních údajů kupujícího může Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele či příjemce.
 2. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.
 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 4. Příjemce (zpracovatel) poskytuje vhodné záruky a jeho zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu osobních údajů.
 5. Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Správce povinen některé osobní údaje kupujícího předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

VI.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Za podmínek stanovených v obecném nařízení má subjekt údajů (kupující):
  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • právo požadovat přenesení údajů;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být v určitých případech informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
  • další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení.
 2. Dále má subjekt údajů kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

  

VIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.3.2020.