Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Klášterní pivovar Porta Coeli, a.s., zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 783, se sídlem Pivovarská 1002, 666 02 Předklášteří, IČO: 06461832  (dále také jen „správce“), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

V jakém rozsahu budou Vaše osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém mu byly Vámi dobrovolně poskytnuty v souvislosti:

s přihlášením se k odběru newsletteru, a to zejména v rozsahu:

 • Jméno a příjmení
 • e-mailová adresa

 

K jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zařazení do databáze správce pro účely přímého marketingu (zasílání informací o nových produktech a službách správce) a k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti týkajících výrobků a služeb správce, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Vámi uvedenou v rámci přihlášení se k odběru newsletteru.

Jaký je právní důvod zpracování Vašich osobních údajů?

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů rovněž tyto předpisy.

Po jak dlouhou dobu bude správce Vaše osobní údaje zpracovávat?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 3 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Jak a kdy můžete tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvolat?

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@pivovarportacoeli.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Kdo všechno bude mít přístup k Vašim osobním údajům?

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé (zejména smluvní dopravce), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv.

Jakým způsobem můžete kontaktovat správce?

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: info@pivovarportacoeli.cz či písemně na adrese sídla správce (Klášterní pivovar Porta Coeli, a.s., Pivovarská 1002, 666 02 Předklášteří). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Jaká máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů práva?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 2. právo osobní údaje opravit či doplnit;
 3. právo požadovat omezení zpracování;
 4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 5. právo požadovat přenesení údajů;
 6. právo na přístup k osobním údajům;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 9. další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení Směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „obecné nařízení“).

 

Bližší údaje o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu nazvaném Pravidla ochrany osobních údajů ZDE.